Home > School > Passend Onderwijs

Passend Onderwijs op De Mirt

Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, zeker kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Schoolondersteuningsprofiel
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning.
Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn.’ Het SOP van onze school staat op de website.

Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Handelingsgericht werken
In het verleden is op onze school het handelingsgericht werken (HGW) ingevoerd. De kern van HGW is dat uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn/haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen de school. Daarin wordt met name de positie van de ouders als partner benadrukt. Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met daarin het te verwachten uitstroomniveau.

Florion onderwijsondersteuning
Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheden om eigen beleid te ontwikkelen. Voor de uitwerking en het vormgeven van het beleid op het gebied van ondersteuning, gebruikt het bestuur Florion, centrum voor onderwijsondersteuning. Vanuit Florion onderwijsondersteuning wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. Er vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Door Florion onderwijsondersteuning worden leerlingen onderzocht en is er begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Ook wordt vanuit Florion ondersteuning waar nodig extra ingezet op de scholen, bijvoorbeeld door middel van het toekennen van een arrangement.

Op weg naar Arrangeren
Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Soms wordt de ondersteuning van de school vergroot door middel van een arrangement. Arrangeren is een methode van toewijzing van handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Arrangement
De school moet aantonen wat ze zelf al hebben gedaan en wat het doel is van het arrangement. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leerkracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of ondersteuning van externe partners (jeugdzorg).

Commissie Arrangeren
Onze school heeft een eigen trajectbegeleider bij Florion. Deze trajectbegeleider komt vier keer per jaar op school om met de intern begeleider de ondersteuningstrajecten door te nemen. De trajectbegeleider kent de school en is op de hoogte van de dossiers.
Als een school overweegt een arrangement aan te vragen, dan wordt de trajectbegeleider daarbij betrokken. Voor de aanvraag moet een ontwikkelingsperspectief en een aanvraagformulier worden ingediend, waarin de ondersteuningsbehoefte wordt verwoord en wordt aangegeven hoe het arrangement wordt ingezet. De trajectbegeleider schrijft een aanbeveling. 

De arrangementen worden beoordeeld door de commissie Arrangeren, deze commissie bestaat uit: een voorzitter (directeur Florion onderwijsondersteuning), een orthopedagoog en een trajectbegeleider. In de vergadering wordt de aanvraag toegelicht door de trajectbegeleider van de school en wordt een beslissing over het toekennen van het arrangement genomen.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid
Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening wellicht passender. In zo’n geval vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst voor advies naar de commissie Arrangeren bij Florion onderwijsondersteuning.

Gereformeerd SBO Het Speelwerk
De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, blijft voor alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven.
Home Nieuws School Je bent van waarde Onderwijs Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Schoolgids Schoolplan TSO Lestijden Team Vakanties & Vrij Zorg Groepen Groepsnieuws Nieuwsarchief Ouders Aanmelden Activiteitencommissie Oudercontacten Kinderopvang KleurRijk Ouderbijdrage Privacy en leerlinggegevens Schoolraad Organisatie Florion Florion onderwijsondersteuning Contact Adres